นโยบายการคืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

ลูกค้าสามารถทำการคืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือผิดจากสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลที่สั่งซื้อไว้ได้ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการคืนเงิน ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
 2. สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 3. ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
 4. สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย หรือ สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 5. สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
 6. สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า  เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ

 • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน

หลักฐานในการเปลี่ยน และการคืนสินค้า

 • หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี)
 • หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารการยืนยันการชำระเงิน จากช่องทางการชำระเงินแบบอื่นๆ